Απώθηση Πτηνών & Ερπετών

Ακίδες: Τοποθετούνται σε μετώπες κτιρίων για την απώθηση πτηνών.

Herpetex: Ασφαλή σκεύασμα για την προστασία των χώρων από πιθανές εισβολές ερπετών.